D: Research plan 2007-2009

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken

DU ER HER: TEMA 1 » Projektbeskrivelse » D: Forskningsplan 2007-2009

D: Forskningsplan 2007-2009

Religion som normsætter. Tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken

Tidspunkt

Forskningsprogram

Hovedansvarlig

Jan 2007

International konference (60 deltagere): Jews, Christians and Pagans in Antiquity – Critique and Apologetics

Formål: Afslutte projektet om apologetik og åbne nyt projekt om religiøse tekster i antikken.

Formidling: Bidragene publiceres i serien Early Christianity in the Context of Antiquity ( ECCA ).
Se program for konferencen

A.K. Petersen; A.-C. Jacobsen

Feb 2007

Internt seminar, 21.-23. februar

Formål:  

 • Evaluering af apologetikprojektet, rapport
 • Detailplanlægning af projektet Kampen om religiøse tekster i antikken
 • Drøftelse af projektets teori og empiri
 • Præsentation af artikler om martyriet i antikken (sidste del af apologetikprojektet)

Formidling: Antologi om martyriet i ECCA (red. J. Engberg og A.K. Petersen).

Se arrangementer - foråret 2007

J. Engberg

Mar –jun 2007

Studier i Irenæus, Adversus Haereses (4 møder)

Formål: Et fælles udgangspunkt gennem studier af et grundlæggende skrift.

Tese: Irenæus udvikler eksegetiske strategier som svar på teologiske, dogmatiske og organisatoriske konflikter.

Formidling: Arbejdspapir og to artikler: Én af A.C. Jacobsen: "Strategies of biblical hermeneutics developed in conflict with Gnostics" og én af J. Engberg.

Se arrangementer - foråret 2007

A.-C. Jacobsen; K. Polmann

Sep 2007

Den jødiske Bibel, afgrænsning og brug: Seminar med internationale gæster

Formål: At undersøge:

 • jødiske kanoniseringsprocesser
 • jødiske fortolkninger af jødiske skriftsamlinger

Tese: Inden for jødedommen udvikles forskellige tekstsamlinger og fortolkningsstrategier under indtryk af konfliktsituationer internt i jødedommen og eksternt i forhold til kristendommen

Formidling: se nedenfor Aug. 2008 .

A.K. Petersen

Okt –dec 2007

Den kristne Bibel, afgrænsning og brug (3 møder)

Formål: At undersøge:

 • brugen af jødiske skrifter i tidlige kristne skrifter
 • den processuelle fastlæggelse af den kristne kanon

Tese: Polemik om jødiske skrifter, deres fortolkning og proveniens påvirkede tilblivelsen af den kristne kanon. Kanondannelsen var en proces præget af teksters liturgiske brug og debat om deres apostolicitet og alder.

Formidling: se nedenfor Aug. 2008 .

E.-M. Becker; K.B. Larsen

Feb –jun 2008

Heterodoks kristendom og hæresiologerne (5 møder)

Formål: At undersøge:

 • brugen af LXX og nytestamentlige skrifter i heterodoks kristendom
 • hæresiologernes brug af LXX og nytestamentlige skrifter.

Tese: Både heterodokse og ortodokse kristne baserede deres divergerende teologier på tekster fra LXX og på nytestamentlige tekster.

Formidling: se nedenfor Aug. 2008.

N.A. Pedersen; R. Falkenberg

Aug 2008

Seminar (tre dage): Processes of canonisation in antiquity. Diverging and converging Jewish and Christian trajectories

Formål: At samle og perspektivere resultaterne fra de to foregående semestre.

Formidling: To bind i ECCA med seminarets titel. Da dette er projektets tyngdepunkt, vil de fleste af gruppens danske og udenlandske medlemmer bidrage med artikler, som behandler teori og empiri (red. J. Ulrich; D. Brakke; A.-C. Jacobsen). Nogle bidrag publiceres på dansk i mere populær form i serien Antikken og Kristendommen (red. N.A. Pedersen; R. Falkenberg).

Projektgruppen

Sep –dec 2008

Antik tekstteori (4 møder)

Læseseminar:

John David Dawson, Allegorical Readers and Cultural revision in Ancient Alexandria , Berkeley and Los Angeles: University of Califonia Press 1992.

Formål: At undersøge:

 • klassisk og hellenistisk mytekritik, tekstteori og fortolkningsmetoder
 • hvordan disse teorier og metoder videreføres og ændres i senere hedenske, jødiske og kristne traditioner

Tese: Den klassiske og hellenistiske mytekritik og tekstteori var et fælles udgangspunkt for tekstforståelse og -tolkning i senere traditioner men forvaltedes forskelligt.

A.-C. Jacobsen

Feb –maj 2009

Skrifttolkning, skriftbrug og symboldannelse (4 møder)

Formål: At undersøge:

 • de bibelske teksters normative funktion i forbindelse med den oldkirkelige symboldannelse
 • de oldkirkelige bekendelsers normative funktion i sam- og eftertid

Tese: De bibelske tekster spillede en afgørende normerende rolle for symboldannelsen. Tekstudvalg og tolkning gav mulighed for forskellige synspunkter ang. symbolernes indhold og formulering.

Formidling: Artikel af A.-C. Jacobsen. Tema: "Eksegetiske argumenter i kristologiske stridigheder mellem Kyrill og Nestorius".

A.-C. Jacobsen

Jun 2009

Liturgisk brug af skrift og symbol: Seminar (to dage) med internationale forelæsere

Formål: At undersøge:

 • brugen af tekster i gudstjenester i synagoge og kirke, og samspillet mellem denne brug og jødiske og kristne kanoniseringsprocesser
 • liturgiers og ritualers normativitet
 • symbolers rolle i gudstjeneste, herunder forskellen på liturgiske og ikke-liturgiske symbolers normativitet
 • samspil mellem bibeltekster, symboler og kateketik

Tese: Religiøse teksters herunder symbolers kanonisering og normativisering påvirkedes af deres liturgiske og kateketiske brug.

Formidling: Bidragene til møder og seminaret (herunder udenlandske) udgives i ECCA . Da emnet er relativt ubeskrevet på nordiske sprog publiceres flere bidrag på dansk i serien Antikken og Kristendommen .

A.K. Petersen

Sep –dec 2009

Udviklingen af senantik kristen litteratur (5 møder)

Formål: At undersøge:

 • 'kristianiseringen' af antikke litterære genrer i senantikken (fx poesi, epik, vita-litteratur og romaner).
 • dannelsen af nye ’kristne’ genrer i senantikken (fx martyrakter, katekeser og homilier).

Tese: Senantik kristen litteratur viderefører antikkens litterære traditioner, for at fremstå som antikkens arvtager; samtidig udvikler den nye litterære former, for at opfylde nye behov.

Formidling: Artikler om kateketiske skrifter og homilier i ovennævnte ( jun 2009 ) antologier.

Jan 2010

International afslutningskonference: Kampen om religiøse tekster i antikken

Formål: At:

 • drage konklusioner på baggrund af de tre foregående års forskning
 • udpege nyt og videreførende forskningsområde inden for temaet Antikken og Kristendommen .

Formidling: Konferencebidrag i ECCA .

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.07.2010