Kirsten Nielsen

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Deltagere » Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen

Professor, Afd. for Gammel og Ny Testamente, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Gudsbilleder i nyere salmedigtning."

Projektet vil omfatte

  • salmer fra Den Danske Salmebog 2002 skrevet af såvel mandlige som kvindelige digtere
  • salmer, som ikke kom med i DDS 2002, men er skrevet inden for de seneste 50 år
  • religiøs poesi, som ikke er salmer

Formålet er at undersøge, om de bibelske salmer eller andre tekster fra Bibelen har fungeret som normsættere for de nye salmers form og/eller indhold. På det formelle område forventer jeg at kunne vise, at den bibelske brug af metaforer, metonymier og parallelismer i skildringen af Gud har fungeret som normsætter for nyere salmedigtning. På det indholdsmæssige område forventer jeg at kunne vise, hvorledes bibelske gudsbilleder genbruges, samt at der er en tendens til at begrænse antallet af gudsbilleder til nogle få, afhængigt af om det er Faderen, Sønnen eller Helligånden, der tales om/til.

 Projektet vil bestå af forskellige case studies:

  • naturens rolle i en række nye salmer sammenlignet med de gammeltestamentlige salmers brug af naturen samt med inddragelse af andre GT tekster
  • billedbrug hos henholdsvis kvindelige og mandlige forfattere (ligheder og forskelle?)
  • Kriterier for udvælgelsen af nye salmer til DDS 2002
  • Analyser af enkelte forfatterskaber: fx Lisbeth Smedegaard Andersen, Vibeke Gundelach,

Lars Busk Sørensen og Holger Lissner

  • Sammenligninger med gudsbilleder i nyere religiøs poesi, som ikke tilhører salmegenren

På længere sigt kunne projektet munde ud i overvejelser over, hvorvidt det er muligt at opstille kriterier for en kristen salme. Er der bestemte formelle og indholdsmæssige krav, der skal være opfyldt, for at salmen kan betegnes som en kristen salme? Med formelle krav tænker jeg på brug af særlige retoriske figurer (jf. ovenfor). Indholdsmæssigt tænker jeg især på de intertekstuelle forbindelser til de bibelske gudsforestillinger. Derudover vil jeg inddrage nyere digtning, der ikke har form som salmer, men beskæftiger sig med gudsforestillinger. Formålet er at undersøge, om salmegenren som sådan medfører nogle begrænsninger i talen om Gud, som ikke findes i anden form for religiøs digtning, jf. eksempelvis Lars Busk Sørensens digtsamling ”Til Gud”.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010